začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Slovník pojmov

Apostila (apostille)

Apostilačná doložka – medzinárodné overenie úradných dokumentov, ktoré sa používa najmä pri používaní oficiálnych dokumentov z jednej krajiny v inej krajine. Ak teda máte výpis z obchodného registra inej krajiny a na Slovensku chcete zriadiť organizačnú zložku, budete musieť tento dokument apostilovať v krajine, kde je vydávaný. Apostilované dokumenty uznávajú všetky krajiny, ktoré pristúpili k tzv. Haagskemu dohovoru.

↑ hore
Certificate of Good Standing

Pri zahraničných spoločnostiach zvyčajne nahrádza výpis z obchodného registra. Mnoho krajín totiž na certifikáte o založení spoločnosti uvádza iba názov spoločnosti a jej identifikačné číslo a dátum založenia, bez bližšej špecifikácie osôb majiteľov alebo riaditeľov. Zároveň je tento certifikát vydávaný len spoločnostiam, ktoré majú splnené všetky zákonné povinnosti voči štátu.

↑ hore
DIČ

Daňové identifikačné číslo – na Slovensku sa jedná o 10-miestny identifikátor, pod ktorým je spoločnosť evidovaná u správcu dane (daňový úrad). DIČ musí mať vydané každá spoločnosť, SZČO alebo aj jednotlivec podľa príslušných zákonov. Pri vzniku daňovej povinnosti je nutné požiadať najneskôr do 30 dní o jeho vydanie, pretože v opačnom prípade sa vystavujete sankcii.

↑ hore
FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act – jedná sa o zákon USA prijatý v roku 2010 a snaží sa zamedziť obchádzaniu daňových zákonov pre amerických občanov a spoločnosti. Každý štát, ktorý podpísal dohodu s USA je povinný zabezpečiť identifikáciu konečných užívateľov výhod (ak sú rezidentmi USA alebo majú na území USA sídlo) a informácie o týchto osobách zasielať americkým daňovým úradom. Tým by sa malo zabezpečiť to, že americké úrady budú mať prehľad o zahraničných bankových účtoch ich občanov a spoločností a zdaňovať tak tieto príjmy.

↑ hore
GATCA

Global Account Tax Compliance Act – jedná sa o istú obdobu amerického zákona FATCA. Aktuálne dohody týkajúce sa tejto medzinárodnej výmeny bankových informácií podpísalo 59 krajín sveta vrátane štátov EÚ, pričom k automatickému zasielaniu informácií o daňových rezidentoch, ktorých sa zákon týka, má prísť v roku 2017. To znamená, že informácie o akomkoľvek občanovi, ktorý má v inej krajine bankový účet alebo  je identifikovaný ako konečný užívateľ výhod, budú zasielané na príslušný úrad a prostriedky na týchto účtoch môžu byť dodatočne zdanené v domovskej krajine. Má sa tak zabrániť utajovaniu peňazí v zahraničí v krajinách s výhodnejším daňovým režimom.

↑ hore
Holdingová spoločnosť

Jedná sa o typ spoločnosti, ktorá nevyvíja podnikateľskú aktivitu a je založená len za účelom držby podielov v iných spoločnostiach. Tieto spoločnosti sú často zakladané v daňovo výhodných krajinách, nakoľko táto spoločnosť si necháva vyplácať dividendy a zhromažďuje zisky spoločností, v ktorých má vlastnícky podiel. Tieto zisky sú potom distribuované majiteľom holdingovej spoločnosti.

↑ hore
IČ DPH

Identifikačné číslo pre DPH – je totožné s číslom DIČ avšak rozšírené o predponu „SK“. Jeho platnosť si viete overiť na internetovej stránke, ktorá združuje identifikačné čísla všetkých štátov EÚ. Pokiaľ máte pridelené IČ DPH podľa § 4, ste registrovanou osobou, tzv. „platiteľom DPH“. To znamená, že máte povinnosť ku každej fakturovanej sume pridať príslušnú sadzbu DPH a tú odviesť daňovému úradu. Rovnako však máte nárok na odpočet už zaplatenej DPH z tovaru a služieb – ak napr. kúpite notebook do firmy, daňový úrad vám z celkovej sumy vráti vyčíslenú DPH. Môžete byť registrovaný aj podľa § 7a (pred prijatím alebo poskytnutím služby/tovaru v zahraničí alebo zo zahraničia), pričom v tomto prípade ste platiteľ DPH iba mimo územia Slovenskej republiky. V rámci Slovenskej republiky toto IČ DPH číslo nepoužívate a nemáte nárok na odpočet, no ani povinnosť vyčíslovať DPH. V zahraničí je IČ DPH známe pod pojmom VAT (Value Added Tax).

↑ hore
IČO

Identifikačné číslo organizácie – toto číslo je pridelené každému povinnému subjektu, či už sa jedná o právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa, prípadne inú osobu, ktorá sa povinne zapisuje (občianske združenie atď.). Jedná sa o unikátne 8-miestne číslo vašej spoločnosti alebo živnostenského oprávnenia. Toto číslo musíte uvádzať na všetkých zmluvách, objednávkach alebo faktúrách.

↑ hore
Konateľ

Štatutárny orgán spoločnosti – je to človek, ktorý je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať. Nemusí mať majetkovú účasť na spoločnosti (teda byť jej spoločníkom) a tiež nemusí byť jej zamestnancom. Akýkoľvek právny akt týkajúci sa konania v mene spoločnosti musí podpisovať táto osoba. Je tiež zodpovedný za chod spoločnosti a zákon mu ukladá povinnosti, ktoré musí plniť. Konateľom musí byť bezúhonná (netrestaná) osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, je svojprávna a má pobyt (alebo je rezidentom) na území SR alebo štátu EÚ prípadne člena OECD.

↑ hore
Nominee služby

Služby dosadeného riaditeľa alebo majiteľa – používajú sa pre skrytie skutočného vlastníka (beneficial owner) alebo štatutárneho orgánu spoločnosti. Tieto služby sú využívané najmä v krajinách ako je Cyprus alebo rôzne offshore destinácie kvôli zabezpečeniu anonymity alebo v prípade daňového plánovania na zabezpečenie daňového domicilu. To znamená, že v spoločnosti vy oficiálne nefigurujete a vaša skutočná identita je skrytá iba u správcu spoločnosti. Prípadné zneužitie je zabezpečené formou dohody o vzdaní sa práva konať za spoločnosť, kedy dosadený riaditeľ nie je oprávnený podpisovať žiadnu zmluvu alebo iný dokument, pokiaľ mu k tomu vyslovene nedáte súhlas a vám je udelená plná moc konať v jeho mene. Pri vlastníkoch sa zasa podpisujú zmluvy o prevode obchodného podielu, ktoré sú notársky overené, avšak bez dátumu. Dopísaním dátumu a odoslaním dokumentov na príslušný register sa stávate majiteľom spoločnosti (neplatí pri akciách na držiteľa, kde je majiteľom spoločnosti ten, kto fyzicky vlastní akcie spoločnosti).

↑ hore
OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) – združuje 34 štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Občania týchto krajín sa môžu stať konateľmi spoločnosti aj bez toho, aby mali trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Členovia OECD: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Japonsko, Kórejská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Spojené kráľovstvo, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Čile.

↑ hore
Offshore

Offshore spoločnosti sú spoločnosti sídliace v krajinách s výhodným daňovým režimom, často bez nutnosti vedenia akéhokoľvek účtovníctva a bez zdaňovania príjmu dosiahnutého mimo územia danej krajiny. Väčšinou slúžia ako koncový článok v prípade medzinárodného daňového plánovania, pretože peniaze v nich už nepodliehajú žiadnemu zdaneniu. Nevýhodou týchto lokalít je, že pomerne veľké množstvo krajín uplatňuje voči týmto spoločnostiam tzv. zrážkové dane, teda povinné odvody, ktoré je nutné odviesť miestnemu správcovi dane pred úhradou faktúry. Slovenská republika napr. faktúry od seychelských spoločností zaťažuje zrážkovou daňou vo výške 35%, teda z 10.000 EUR faktúry musíte odviezť 3.500 EUR nášmu daňovému úradu a zvyšok poslať na účet seychelskej spoločnosti, čo je značne nevýhodné. Preto sa tieto spoločnosti nepoužívajú na priame obchodovanie mimo krajín, kde tieto platby nepodliehajú zrážkovej dani (napr. Britské panenské ostrovy a Anglicko, Cyprus a Seychelly a pod.).

↑ hore
Organizačná zložka

Organizačná zložka je divízia zahraničného podniku. Ak sa zahraničná spoločnosť rozhodne podnikať na Slovensku a plánuje tu vykonávať ekonomickú činnosť, mať zamestnancov, vlastniť hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, je povinná si zriadiť organizačnú zložku na našom území a príjmy z tejto činnosti tiež zdaňovať u nás. Organizačná zložka ako taká nemá právnu subjektivitu, to znamená, že akúkoľvek zodpovednosť preberá jej „materská spoločnosť“, resp. zakladateľ.

↑ hore
Prokurista

Prokurista je osobou, ktorá je oprávnená konať za podnik podobne ako konateľ, avšak s obmedzenými právomocami (koná len vo veciach súvisiacich s prevádzkou podniku). Ak je vymenovaný prokurista, nemusí disponovať samostatným splnomocnením. Rozdiel je tiež v obmedzeniach pri vymenovaní prokuristu a konateľa – zatiaľ čo konateľ musí byť bezúhonný, prokurista môže mať zápis v registri trestov a nie je to prekážkou pri jeho vymenovaní.

↑ hore
Ready-made spoločnosť

Spoločnosť, ktorá je založená len za účelom jej ďalšieho predaja, pričom nikdy nevykonávala žiadnu ekonomickú činnosť. Tieto spoločnosti zakladáme pre klientov, ktorí potrebujú pomerne rýchlo deklarovať to, že majú spoločnosť a potrebujú uzavrieť zmluvy rôzneho typu. Spoločnosti majú štandardne splatené základné imanie a pri ich prevode je možné zmeniť prakticky všetky údaje (názov, sídlo, predmety činnosti, spoločníkov, konateľov atď). Viac informácií o ready-made spoločnostiach »

↑ hore
Ručenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že spoločnosť ručí iba do výšky základného imania, čo však nie je pravda. Spoločnosť ručí do výšky svojho majetku, ktorý môže byť nulový alebo dokonca záporný (ak má spoločnosť úvery alebo záväzky). Základné imanie je súčasťou majetku spoločnosti, avšak vo forme hotovosti môže byť použitý na bežný chod spoločnosti a je ho teda možné minúť. Ak má však spoločnosť vlastný majetok vo výške napr. 500.000 EUR, ručí za svoje záväzky práve týmto majetkom.

↑ hore
Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti sa rozumie adresa, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Je to kontaktná adresa spoločnosti, na túto adresu sú zasielané všetky oficiálne dokumenty od inštitúcií. Sídlom spoločnosti môže byť akákoľvek nehnuteľnosť, ktorá má pridelené súpisné číslo (byt, dom, kancelárska budova atď). Hodiť sa tiež môžu služby tzv. virtuálneho sídla, teda adresy, kde spoločnosť priamo nevykonáva činnosť, no má označenú schránku. Tento typ sídla je využívaný najmä vtedy, ak nemáte vlastnú nehnuteľnosť alebo sa potrebujete „stratiť v dave“ – pravdepodobnosť daňovej kontroly pri firme s adresou Bratislava I je určite nižšia ako u firmy v malej dedine na východe Slovenska. Taktiež sa je možné „pochváliť“ pred obchodnými partnermi prestížnejšou adresou, ktorú získate za pomerne malý mesačný poplatok. Viac informácií o sídle spoločnosti »

↑ hore
Spoločník

Vlastník spoločnosti – spoločník má majetkovú účasť na spoločnosti, to znamená, že pri jej vzniku alebo počas jej fungovania pristúpil k zakladateľskému dokumentu spoločnosti a splatil dohodnutý vklad. Spoločník má právo podielu na zisku, ktorý spoločnosť vyprodukuje. Rozhoduje o podstatných zmenách v spoločnosti formou valného zhromaždenia (v prípade jednotlivca formou rozhodnutia jediného spoločníka). Jediný spoločník nesmie byť jediným majiteľom viac ako 3 spoločností. Nie je oprávnený za spoločnosť konať alebo podpisovať a nepodieľa sa na jej dennodennom chode. Vklad jedného spoločníka nesmie byť nižší ako 750 EUR.

↑ hore
Správca dane

Správcom dane sú daňové úrady, colné úrady a mestá, resp. obce. Každý správca dane má na starosti príslušnú správu daní. Všetky subjekty povinne komunikujú s daňovým úradom vo veci dani z príjmu, dani z pridanej hodnoty a iných daní. Colné úrady majú na starosti dane týkajúce sa cla alebo spotrebných daní (alkohol, PHM). Mestá a obce zasa riešia miestne dane (napr. za odpad alebo nehnuteľnosti). V prípade likvidácie spoločnosti je nutné žiadať o súhlasné stanovisko všetkých správcov dane. Daňové úrady tiež vydávajú súhlas so zápisom do obchodného registra pri zakladaní spoločnosti alebo súhlas s prevodom obchodného podielu (súhlasné stanovisko nedostanete v prípade, ak máte nedoplatky na daniach vyššie ako 170 EUR pre fyzickú osobu alebo 1000 EUR pre právnickú osobu).

↑ hore
Správca vkladu

Spravuje finančné alebo nefinančné vklady do spoločnosti pred jej vznikom. Každá spoločnosť pri svojom vzniku musí ustanoviť správcu vkladu, ktorému spoločníci splatia svoj vklad na základnom imaní spoločnosti. Správca vkladu tento vklad spravuje do momentu, kedy je spoločnosť zapísaná do Obchodného registra. Následne tento vklad odovzdá spoločnosti a jeho úloha sa končí.

↑ hore
SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba – tzv. „živnostník“. Je to človek, ktorý má vydané živnostenské oprávnenie na činnosť, je zapísaný v Živnostenskom registri a podniká na vlastné meno. Pri podnikaní ručí celým svojim majetkom, čo je jedna z nevýhod tohto typu podnikania. Výhodou je pomerne ľahká a jednoduchá administratíva a tiež začatie podnikania – stačí požiadať o vydanie živnosti a môžete podnikať.

↑ hore
Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie sa uplatňuje medzi spriaznenými osobami, teda typicky medzi spoločnosťami s rovnakými vlastníkmi, medzi dcérskymi spoločnosťami atď. Nezáleží na tom, či sa jedná o tuzemské alebo zahraničné osoby, ani či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu. Transferové oceňovanie zabezpečuje predaj za trhové ceny, teda za také, aké je možné získať bežne na trhu medzi rôznymi osobami. Je to hlavne z dôvodu, aby si spriaznené osoby umelo neznižovali daňovú povinnosť alebo aby „neprelievali“ zisky do daňovo výhodnejšej destinácie.

↑ hore
Základné imanie

Kapitál spoločnosti – základné imanie v minimálnej výške 5.000 EUR pri spoločnosti s ručením obmedzeným musia spoločníc i splatiť pri jej zakladaní. Základné imanie tvorí počiatočný vklad do spoločnosti a je majetkom spoločnosti. Nemusí však vo firme byť celý čas, nakoľko sa môže použiť aj na krytie prevádzkových nákladov. Viac informácií o základnom imaní spoločnosti »

↑ hore
Živnosti

Predmety činnosti – každý subjekt zriadený na podnikanie musí mať zo zákona vydané živnostenské oprávnenie, ktoré definuje predmety činnosti. Živnostenské oprávnenie vydáva Živnostenský úrad na základe žiadosti. Rozlišujeme tri typy živností – voľné, remeselné a viazané. Voľné živnosti sa iba ohlasujú, ich ohlásenie prebieha návštevou Živnostenského úradu (platí sa poplatok 5 EUR za každý predmet činnosti) alebo elektronicky. V zozname odporúčaných živností je možné nájsť pomerne široké spektrum činností od poskytovania poľnohospodárskych služieb, výroby, sprostredkovania až po nákup a predaj tovaru, reklamné činnosti atď. Na vybavenie remeselných živností potrebujete výučný list alebo zodpovedného zástupcu, ktorý tento výučný list má. Na viazané živnosti je nutné splniť špecifické požiadavky ako napr. úroveň vzdelania, vydanie osvedčenia alebo oprávnenia na činnosť. Za remeselné a viazané živnosti sa pri papierovom podaní platí poplatok 15 EUR, pri elektronickom 7.50 EUR. Zo zákona je Živnostenský úrad povinný vydať živnostenské oprávnenie do 3 pracovných dní od prijatia podania alebo úhrady správneho poplatku.

↑ hore
Zodpovedný zástupca

Zodpovedným zástupcom sa rozumie človek, ktorý garantuje odbornosť pre príslušnú živnosť (predmet činnosti). To znamená, že spĺňa požiadavky na vykonávanie tejto činnosti. V zmysle živnostenského zákona musí byť v pracovnoprávnom pomere k spoločnosti alebo v príbuzenskom vzťahu a zodpovedného zástupcu danej činnosti môže vykonávať len pre jeden subjekt. Zodpovedným zástupcom sa stáva podpísaním súhlasu a jeho zápisom do živnostenského registra.

↑ hore


Máte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase (zvyčajná reakcia je cca. 30 - 60 minút, výnimočne dlhšie). Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

Buďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Vždy čerstvé informácie o podnikaní

prečítaj celý blog
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registraSpoločnosti založené od 1.11.2018 majú povinnosť do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod?
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
Povinné elektronické schránky pre právnické osobyOd 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky