začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Blog » Ako založiť občianske združenie (o.z.)

Ako založiť občianske združenie (o.z.)

Občianske združenie je obľúbenou formou právnickej osoby pre rôzne spolky, kluby, komunity a iné záujmové združenia. Jeho registrácia je pomerne rýchla a následná správa veľmi jednoduchá. Navyše okrem rôznych daňových výhod môžete ľahšie získať granty alebo inú formu podpory pre vaše projekty.

O občianskych združeniach hovorí (aj keď veľmi všeobecne) zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Fyzické ale aj právnické osoby si môžu zakladať združenia, ktoré slúžia stanovenému cieľu. Najčastejšie sa s občianskymi združeniami stretávame pri fyzických osobách organizujúcich podujatia, realizujúcich rôzne občianske aktivity (upratovanie, osveta, kultúra atď.) alebo organizáciách, pôsobiacich prevažne neziskovo (športové kluby, kluby dôchodcov).

Registrácia občianskeho združenia

Základným kameňom každého občianskeho združenia sú stanovy. Stanovy sú zároveň dôvodom, prečo sa registrácia občianskych združení často neúmerne predlžuje – ak nespĺňajú požiadavky ministerstva, to ich jednoducho odmietne a vy ich musíte opravovať (niekedy aj viacnásobne). Zo zákonných 10 dní sa vám tak proces registrácie môže predĺžiť na niekoľko týždňov, možno aj mesiacov.

Stanovy občianskeho združenia musia zahŕňať:

  • Názov združenia – tento musí byť presný, jednoznačný a mal by byť v slovenskom jazyku (ak má byť v anglickom, jeho slovenské znenie musí byť na prvom mieste).
  • Sídlo združenia – môže byť akoukoľvek adresou na území SR (v prípade Bratislavy a Košíc musí byť uvedená aj mestská časť).
  • Cieľ združenia – najpodstatnejší bod v stanovách. Jeho dobré zadefinovanie vám umožní vykonávať viacero činností a pritom nepodnikať, zároveň musí vystihovať činnosť združenia. Okrem hlavného cieľa si môžete zvoliť aj iné, doplnkové činnosti, ktoré budú slúžiť na naplnenie tohto cieľa.
  • Členstvo v združení – práva a povinnosti členov združenia, spôsob ich vstupu do združenia, zánik členstva.
  • Orgány združenia – základná štruktúra združenia rozdelená na najvyšší orgán, výkonný orgán, štatutárne orgány a kontrolné orgány. Názov orgánov záleží len na vás, dôležité je, aby bolo formálne jasné, kto má na starosti akú činnosť.
  • Zásady hospodárenia – spôsob, akým bude združenie spravovať zverený majetok.
  • Zánik združenia

Pri vypracovaní stanov musí zostať na poslednej strane minimálne 4 cm voľného miesta (od spodného okraja), kvôli vyznačeniu registrácie.

Občianske združenie môžu založiť minimálne 3 osoby a členmi združenia môžu byť nielen fyzické, ale aj právnické osoby. Po spísaní stanov je nutné dve kópie spolu so žiadosťou o registráciu občianskeho združenia, kde je tzv. prípravný výbor (teda zakladajúci členovia) podpísaný, doručiť na Ministerstvo vnútra SR buď osobne alebo poštou. K žiadosti sa prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 66 €. Žiadosť môže podať aj splnomocnená osoba.

Kroky po zaregistrovaní OZ

O zaregistrovaní občianskeho združenia vás ministerstvo informuje listom spolu so zaslaním potvrdených stanov. Rovnako sa združenie objaví v evidencii občianskych združení. Zaregistrované združenie následne musí zvolať ustanovujúcu schôdzu, kde si určí orgány (ak tak nespravilo už v stanovách, čo neodporúčame). Medzi inými volí aj štatutárny orgán združenia, teda človeka alebo ľudí, ktorí budú za združenie v budúcnosti konať.

Po ustanovení štatutárneho orgánu je združenie povinné požiadať o vydanie IČO na miestne príslušnom štatistickom úrade za poplatok 3 €. To vám môže byť vystavené aj na počkanie, ak žiadosť budete podávať osobne. V prípade, ak združenie plánuje vykonávať aj podnikateľskú činnosť, môže tiež požiadať o pridelenie DIČ a vydanie živnostenského oprávnenia.

Následne je už občianske združenie plne aktívne a môže sa venovať svojej činnosti.

Výhody občianskeho združenia

Medzi hlavné výhody občianskeho združenia patrí flexibilná štruktúra a možnosť prijímať nových členov. Na tento úkon nie je nutné meniť stanovy ani realizovať iné kroky, jednoducho združenie nového člena zapíše do interného zoznamu a tým je to vyriešené. Rovnako je jednoduchšie získať grant alebo podporu zo strany verejnej správy alebo iných inštitúcií, nakoľko v tomto prípade je cieľ združenia jasne definovaný a právna forma ho predurčuje k rozvoju komunít a spoločnosti a nie na podnikateľskú činnosť ako napr. spoločnosť s ručením obmedzeným.

Členské príspevky nie sú zdaniteľným príjmom pre združenie, rovnako nie je zdaniteľným príjmom akákoľvek aktivita súvisiaca s hlavným cieľom združenia. Tu je ale potrebné upozorniť na skutočnosť, že občianske združenia majú slúžiť „vyšším cieľom“ a akýkoľvek pokus o daňovú optimalizáciu cez občianske združenie sa nemusí stretnúť s pochopením daňových kontrolórov. Ak ale organizujete napr. konferenciu alebo workshop, pričom témou je zároveň aj cieľ združenia, príjem zo vstupného nebude považovaný za zdaniteľný.

Združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť, táto ale musí slúžiť iba na podporu hlavného cieľa združenia. Zdaňovanie zisku je rovnaké ako pri iných obchodných spoločnostiach.

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%

Väčšina občianskych združení má záujem si uchmatnúť z koláča daní, odvedených inými obchodnými spoločnosťami a tiež fyzickými osobami – známe 2% z daní (resp. 3% pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti). Na to, aby združenie mohlo poberať tento typ „podpory“ od štátu, musí existovať minimálne 2 roky a byť registrované v zozname prijímateľov 2%. Občianske združenie túto registráciu musí stihnúť najneskôr do 15.12. príslušného roka a nesmie mať žiadne nedoplatky.

Ak by ste prostredníctvom združenia získali na 2% z daní viac ako 3 319,39 €, ste povinný do 16 mesiacov zverejniť v obchodnom vestníku presnú informáciu, na čo peniaze boli použité. V prípade sumy 30 000 € a viac už musíte mať zriadený špeciálny účet v banke (a nad 33 193,92 € aj výrok audítora k správe o hospodárení združenia).

 

Máte otázky k zriadeniu občianskeho združenia? Chcete založiť občianske združenie? Využite našu akciovú ponuku! Občianske združenie vám založíme teraz za akciových 169 € (miesto 199 €) vrátane registračného poplatku, vybavenia IČO a tiež vyhotovenia dokumentu o ustanovujúcej schôdze. Získate tiež garanciu zápisu občianskeho združenia bez zbytočných prieťahov.

 

Autor: Daniel KrakovskýBuďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky