začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Blog » Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Spoločnosti založené od 1.11.2018 majú povinnosť do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod?

Novela zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu prináša od 1.11.2018 novú povinnosť pre všetky právnické osoby – zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Táto povinnosť sa týka aj všetkých právnických osôb založených do 31.10.2018, pričom tieto musia zápis zrealizovať najneskôr do 31.12.2019.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Zákon v §6a pomerne dôsledne špecifikuje, kto je konečným užívateľom výhod. V jednoduchosti povedané sa jedná o osobu, ktorá spoločnosť ovláda a má z nej majetkový prospech. Môže to byť ale aj osoba, ktorá nie je spoločníkom alebo konateľom v spoločnosti, je teda napríklad tichým spoločníkom alebo iným spôsobom môže ovplyvňovať chod spoločnosti. Vo väčšine prípadov sa však bude jednať o spoločníkov alebo konateľov spoločnosti.

Aké údaje sa zapisujú do obchodného registra?

Spoločnosť je povinná zapísať do obchodného registra údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, typ identifikačného dokladu a jeho číslo a tiež údaj o tom, z akého dôvodu sa osoba považuje za konečného užívateľa výhod. Tieto údaje sa budú nachádzať v neverejnej časti obchodného registra, nedostane sa k nim tak okrem príslušných orgánov nikto nepovolaný. Návrh sa podáva na príslušný obchodný register prostredníctvom návrhového formulára.

Je nutné si tiež uvedomiť, že údaje v obchodnom registri musia byť vždy aktuálne, takže v prípade akejkoľvek zmeny je spoločnosť povinná nahlásiť nového konečného užívateľa výhod. Spoločnosti zakladané po 1.11.2018 už tieto údaje zapisujú automaticky pri návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Register partnerov verejného sektora vs. zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Už od roku 2017 je povinný každý subjekt obchodujúci so štátom (pri prekročení stanovených finančných objemov) byť zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora a identifikovať konečných užívateľov výhod. V prípade aktuálnej povinnosti sa však bohužiaľ údaje nezapíšu automaticky aj do obchodného registra, subjekty musia zápis zrealizovať nezávisle od zápisu v RPVS. Je záhadou, prečo zákonodarca pri tvorbe legislatívy nemyslel na túto skutočnosť, ale stalo sa.

Upozornenie: Naša spoločnosť neposkytuje zápis do Registra partnerov verejného sektora.

 

Využite preto našu službu Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, ktorú vám až do konca roka 2018 ponúkame s akciovou cenou 49 €. Odkladaním tejto povinnosti na ňu môžete pomerne jednoducho zabudnúť. Pokuta za nesplnenie povinnosti je totiž až do výšky 3.310 €.

Autor: Daniel Krakovský, zakladateľ Sročky.skBuďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky